Tarapoto Photo Shoot

Today’s post has lots of photos of the Tarapoto Trio & their reorganized tank!

Advertisements